ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

ทีมแพทย์

ทันตแพทย์หญิงวลัยลักษณ์ เกียรติธนากร
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิงสุชาดา ก้องเกียรติกมล
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิงผลิกา เหลืองเรืองรอง
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมบูรณะและความสวยงาม

ทันตแพทย์สมโภช อังคณาวิริยารักษ์
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์อภิชัจ ทองทักษิณ
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทย์รุ่งกิจ หลีเจริญกุล
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทย์หญิงมัณฑารพ ชัยมุสิก
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ช่องปาก

ทันตแพทย์หญิงนันทิยา บุญยืน
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์หญิงวารศิริ ปิฎกานนท์
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทย์หญิงสรพรรณ สมุทรโคจร
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทย์หญิงญดา ศรีงาม
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมเด็ก

ทันตแพทย์นรชัย วงศ์กรเชาวลิต
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านเอ็นโดดอนต์

ทันตแพทย์ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัฒน์
คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านปริทันตวิทยา

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved