Call +66 2 826 9999
Mon-Fri 08:00 - 17:00
Sat-Sun 08:00 - 12:00

Tag Results: #โรคเบาหวาน

Knowledge
5 โรคร้ายที่ผู้สูงวัย… ควรต้องระวัง!​

เมื่อการทำงานของอวัยวะ เซลล์ และภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ในร่างกายของผู้สูงอายุเริ่มถดถอยลง โรคต่าง ๆ ก็จะเริ่มเข้ามารบกวนมากขึ้น

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved