Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

Knowledge Library

ความสำคัญของสุขภาพในช่องปาก - BDMS Wellness Clinic

1 Pages
10 Jan 2019
5727
10 Jan 2019

กุญแจสำคัญของการมีรอยยิ้มที่สวยงาม คือการรักษาสุขภาพอนามัยของช่องปาก ]อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ป้องกันการส่งผลกระทบต่อโครงสร้างฟันโดยรวม